Logo Operačný program Kvalita životného prostrediaLogo Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti automatovej haly

Kód projektu:

310041V733

Zazmluvnená výška NFP:

114 572,43 EUR

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti automatovej haly prostredníctvom implementácie opatrení z energetických auditov

V rámci realizácie projektu sú realizované 2 hlavné aktivity, a to:

Zabezpečenie energetických auditov v MSP 
Implementácia opatrení z energetických auditov 

Termín realizácie aktivít projektu:

02/2018 – 12/2020

Hlavný cieľ chce spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom čiastkových opatrení, ktorými sú:

 • odstránenie pôvodných konštrukcií kotolne - vybúranie 2 ks otvorov do obvodovej steny kotolne pre odsávanie a nasávanie vzduchu
 • odstránenie pôvodných okenných konštrukcií na západnej a južnej strane objektu
 • demontáž všetkých svietidiel na 1.NP a montáž nových úsporných LED svietidliel 
 • zamurovanie častí okenných otvorov z pórobetónových tvárnic 
 • vymurovanie kotolne z pórobetónových tvárnic, prestrešenie kotolne 
 • osadenie nových plastových okien
 • osadenie nových presvietných častí z lexanu do obvodovej steny. Konštrukcia bude oceľová.


Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynovt ekviv. CO2 72,7600 
 • Počet energetických auditov počet 1,0000 
 • Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch počet 2,0000 
 • Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora podniky 1,0000 
 • Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu MWh/rok 408,9175 
 • Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 207,4126 
 • Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 465,1126
 • Úspora PEZ v podniku MWh/rok 408,9175


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO: www.siea.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk